Terugblik op 2018: 50% van de AEX-bedrijven scoort geen voldoende op SDG Performance Index

In september 2015 werden door de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals gelanceerd: 17 ontwikkelingsdoelen gericht op de belangrijkste milieu-, sociale en economische uitdagingen. Eerder onderzochten we hoe een groot aantal in Nederland gevestigde bedrijven de SDG’s in de bedrijfsstrategie hebben geïntegreerd. Daaruit bleek dat dit nog amper het geval was. Deze keer hebben we onderzocht hoe de 25 grootste beursgenoteerde ondernemingen (AEX) in Nederland over de SDG’s hebben gerapporteerd en of zij zich actief inzetten om deze 17 doelen te bereiken. Daarbij keken we naar jaarverslagen uit 2017, en corporate websites. We concluderen uit dit onderzoek dat 50% van de AEX-bedrijven geen voldoende scoort op de door ons ontwikkelde ‘SDG Performance Index’.

Hoe hebben we de benchmark opgebouwd?

Met onze kennis over de SDG’s en niet-financiële verslaggeving ontwikkelden wij de ‘SDG Performance Index’. Daarin zijn meer dan 35 criteria opgenomen, onderverdeeld in zes categorieën. Deze categorieën zijn gebaseerd op de stappen van het SDG Compass, aangevuld met het element samenwerking, aangezien dit een essentieel onderdeel is voor het bereiken van de SDG’s. Na een gedegen analyse kwamen RELX en DSM als beste uit de bus rollen, die samen met Unilever, Signify en Randstad de top 5 vormen.

Het onderzoek gaf verder een zeer gevarieerd beeld. Van de 25 onderzochte bedrijven zijn er drie die niet rapporteren over de SDG’s in hun publieke verslaggeving (non-disclosers).

 

Een samenvatting van de resultaten

RELX en DSM nemen daarentegen de leiding. Beide bedrijven hebben al grote stappen gezet met het integreren van de SDG’s in de bedrijfsstrategie en de rapportage hierover. RELX doet dit o.a. in de vorm van haar RELX SDG Resource Center, waarin zij wetenschap, bedrijven, nieuws en evenementen die de SDG’s vooruit helpen bij elkaar brengt. DSM doet dit op een duidelijke manier door de SDG’s expliciet te linken aan haar strategie en veelvuldig in te gaan op hoe zij bijdragen aan de doelen.

Alle bedrijven die over de SDG’s rapporteren doen dat in ieder geval in hun duurzaamheidsverslag of jaarverslag. Daarnaast benoemt 28% van de 25 AEX-bedrijven de SDG’s op hun website en hebben 3 bedrijven zelfs een afzonderlijk verslag dat volledig gewijd is aan de SDG’s.

Slechts 4 bedrijven leggen een link tussen de SDG’s en andere relevante akkoorden zoals het Parijsakkoord, waarmee zij invulling geven aan de soms ‘vage’ beschrijving van de targets en deze concretiseren o.b.v. hun eigen context. Daarnaast maken 8 bedrijven (32%) onderscheid tussen de doelen en subdoelen. Dit onderscheid is cruciaal en is een belangrijke stap in het aanbrengen van focus, het zetten van doelstellingen en integratie in de strategie.

Wat verder opvalt is dat 36% van de CEO’s de SDG’s noemt in het voorwoord van het jaarverslag. Ook al kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de SDG’s ook daadwerkelijk op de agenda’s staan van het bestuur van deze ondernemingen, het geeft wel vertrouwen in het feit dat de SDG’s ook aanwezig zijn op hoog niveau.

Wat concluderen we hieruit?

De uitkomsten van de SDG Performance Index bevestigen één van de conclusies van vorige onderzoek. Daarin zagen we dat de SDG’s in de meeste gevallen nog niet zijn gekoppeld aan strategie. Een belangrijke reden is natuurlijk dat de SDG’s pas drie jaar oud zijn, en veel bedrijven hun strategie nog niet hebben herzien in die periode.

Ook zien we dat bedrijven nog moeite hebben met het vertalen van de SDG’s naar hun eigen context, aangezien de doelen vooral tot stand zijn gekomen door een samenwerking van overheden en hierdoor een sterk macro-economisch karakter hebben. Daarnaast zijn sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gelijke rechten voor LHBTI’ers, niet expliciet opgenomen (SDG Nederland). Daarom heeft Sustainalize, in samenwerking met Workplace Pride en Alliander, een manifest aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de inclusie en gelijke rechten van LHBTI’ers op de werkvloer in 2030 te realiseren.

Terugkijkend op de analyse zien we dat de grootste uitdaging ligt in het integreren van de SDG’s in de bedrijfsstrategie en het vertalen van de SDG targets naar de eigen context. We zien in jaarverslagen dat de helft van de bedrijven (13 van de 25) nog niet bezig is met het vaststellen van indicatoren en daarmee het linken aan de strategie. Het is interessant om deze ontwikkeling de komende jaren, wanneer verschillende bedrijven hun strategieën gaan herzien, in de gaten te houden om te kijken of de SDG’s centraler zullen komen te staan in de bedrijfsstrategie.

Er is geen onderzoeksrapport openbaar beschikbaar. Wilt u meer informatie of wilt u als AEX-bedrijf uw score vernemen, neem dan contact op met Mart van Kuijk. Wij zullen dit onderzoek ieder jaar opnieuw uitvoeren.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, recente blogs en evenementen met onze periodieke email nieuwsbrief (3-4x per jaar)!