De Nederlandse zeehavens zijn belangrijke logistieke knooppunten in de wereldwijde op- en overslag van goederenstromen. Bestaande stromen zoals kolen, mineralen, cacao, koffie en thee, maar ook nieuwe stromen ondersteunen de overgang naar biobased en circulaire economieën. In sommige gevallen gaat de productie van deze stromen gepaard met milieuschade, slechte werkomstandigheden of mensenrechtenschendingen, terwijl de handhaving en het toezicht gebrekkig zijn.

De OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor Multinationale Ondernemingen roepen alle partijen in de keten op om proactief na te denken over hun positie, mogelijke verantwoordelijkheden en bijbehorende acties. Naar aanleiding van deze oproep besloot de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) actie te ondernemen en vroeg Sustainalize hierbij om ondersteuning. BOZ is als platform opgericht door de zeehavenbedrijven van Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Zeeland om de gezamenlijke belangen van de Nederlandse zeehavens te behartigen.

Samen voerden we een MVO-evaluatie uit van de bestaande en nieuwe goederenstromen. Het resultaat was een overzicht van goederenstromen, die meer aandacht van de havenautoriteiten behoeven. Vervolgens ontwikkelden we een stapsgewijze aanpak voor het uitvoeren van due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Deze aanpak ondersteunt individuele havens om op eigen tempo een eigen plan te vormen, waarbij de nadruk wordt gelegd op elementen waar samenwerking tussen havens nodig is. Tot slot deden we twee kleine pilotstudies naar de rol, invloed en mogelijkheden voor zeehavens om verantwoorde palmolie- en e-waste stromen te bevorderen.

Het project was een belangrijke stap in het stimuleren van samenwerking op het gebied van MVO-risico’s tussen Nederlandse zeehavens. Het versterkte de onderlinge afhankelijkheid en samenhang en creëerde daarnaast een gelijk speelveld. Maar nog belangrijker: het liet zien hoe de havensector een positieve invloed kan hebben op meerdere ketens. Bovendien vergrootte dit project de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de Nederlandse Zeehavens. Dit jaar is het startschot gegeven voor structurele ontmoetingen tussen de duurzaamheidsmanagers binnen de BOZ. De ontwikkelde kennis maakt de zeehavens tot serieuze gesprekspartners voor verschillende stakeholdergroepen (NGO’s, overheid, handelaars en klanten) en vergroot daarmee de license to operate van de zeehavens.

Voor meer details, zie: ‘Dutch Seaports – Applying the OECD Guidance for Responsible Business Conduct’ op www.sustainableworldports.org.

 

*De Branche Organisatie Zeehavens heeft de World Ports Sustainability Award 2020 gewonnen in de categorie Governance & Ethics! En is door de IAPH erkend voor haar inspanningen om te onderzoeken hoe ze internationale MVO-risico’s in haar ketens, zoals Palm en E-waste, kan beheersen.