Elis Nederland (voorheen Berendsen Textiel Service) is al jaren Europees marktleider op het gebied van textiel-, hygiëne- en facilitaire oplossingen. De laatste jaren laten zich kenmerken door moeilijke(re) marktomstandigheden waarbij spelers in de sector op zoek zijn naar een onderscheidend vermogen. Duurzaamheid zit in het DNA van Elis Nederland en wordt zodoende duidelijk als thema gezien om dit onderscheidende vermogen verder te onderstrepen. Duurzaamheid is daarom een essentieel onderwerp voor het succes van Elis Nederland op de lange termijn.

Het ontbrak bij de organisatie niet zozeer aan een (lokale) visie met betrekking tot duurzaamheid maar wel aan de scherpe formulering daarvan. Om de volgende stap in duurzaamheid te kunnen maken en te kunnen gaan sturen op duurzaamheid prestatie was het noodzakelijk de duurzaamheidsstrategie verder te concretiseren en uit te bouwen. Bij dit proces heeft Sustainalize geadviseerd.

Om een beeld te krijgen van de huidige activiteiten die Elis Nederland onderneemt op het gebied van duurzaamheid, maar ook om inzicht te krijgen in de informatiestromen op het gebied van duurzaamheid, is door Sustainalize eerst een ‘nulmeting’ uitgevoerd.

Na de nulmeting werden in een aantal interactieve sessies de verkregen inzichten besproken en gekoppeld aan de strategische ambities waarbij nadrukkelijk de koppeling gelegd is met de algehele strategie en visie van Elis Nederland.

De output van de nulmeting en de sessies werden vastgelegd in een duurzaamheidsraamwerk enerzijds en een ‘strategiekaart’ anderzijds. In de strategiekaart wordt in één oogopslag duidelijk wat de samenhang is tussen de algehele strategie/visie, de beleidslijnen voor duurzaamheid en de activiteiten die worden ontplooid. Op basis van de strategiekaart is vervolgens gekomen tot een set van meet-indicatoren waarmee de organisatie grip krijgt op de prestaties.

Het eindresultaat van het project is een goed geformuleerde visie dat Elis Nederland voorziet van een duidelijkere positionering op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt hiermee een kader geboden voor het huidige en toekomstige handelen, is het een leidraad voor doelstellingen en sturingsinformatie en draagt het bij aan een onderscheidend vermogen.